آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا فرجي

1380/06/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سعيد قادري

1380/06/25

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حميد حسيني

1380/06/31

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سروش جوكارحسين آبادي

1380/06/24

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيداحمدرضا حسيني پور

1380/06/25