آخرین اخبار مدارس


تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


پیش دبستان و دبستان پسرانه سما

محمدمهدي ادريسي پور

1388/04/27

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

سهيل تقي زاده

1384/04/31

دبیرستان دوره اول پسرانه سما

اميررضا اباذري سيوندي

1384/04/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حميدرضا روي گرخيرآبادي

1380/04/29

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سامان رهبرجمسي

1381/04/29

پیش دبستان و دبستان پسرانه سما

نيما نصيري

1389/04/23